0,00 €

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Súhlas je udelený správcovi údajov:
Spoločnosti M&T Slovensko, s.r.o., so sídlom Exnárova 45, 821 03 Bratislava, IČO 45909300
zapísanej v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 68463/B
a
Spoločnosti M&T 1997, a.s., so sídlom Dobruška, Čs. odboje 1044, PSČ 518 01, IČO: 27504522, reg. v OR: KS Hradec Králové sp.zn. B 3819 (ďalej len „M&T“),
Spoločnosť M&T 1997, a.s., je vlastníkom a administrátorom internetového obchodu prevádzkovaného na stránke www.klucky-mt.sk
Spoločnosť M&T Slovensko, s.r.o., je 100% dcérskou spoločnosťou M&T 1997, a.s.

Rozsah spracovania

Zákazník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov zo strany M&T a ďalších jeho zmluvných spracovateľov.

  1. identifikačné a adresné údaje: oslovenie, akademický titul, meno, priezvisko, adresa trvalého, prípadne prechodného bydliska, doručovacia alebo iná kontaktná adresa
  2. elektronické kontaktné údaje: telefón, mobilný telefón, e-mailová adresa;
  3. iné elektronické údaje: IP adresa, cookies, certifikáty, identifikátory v sociálnych sieťach h a komunikačných platformách, lokalizačné údaje zariadenia používaného zákazníkom
  4. iné osobné údaje spojené s plnením zmluvy

Účel a doba spracovania

Zákazník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov pre účely uvedené nižšie. Poskytnutý súhlas je platný od okamžiku jeho udelenia. M&T rozsah spracovaných údajov obmedzí na nevyhnutne potrebné obdobie a iba na nevyhnutné účely:

  1. zasielanie správ týkajúcich sa záujmu o dopytované výrobky, prípadne obdobné výrobky a poskytovanie poradenstva v oblasti dopytovaných výrobkov a služieb pre rozsah spracovania po dobu existencie zmluvného záväzku ak bol zmluvný vzťah nadviazaný, a to akoukoľvek formou ako aj elektronickými prostriedkami.
  2. zámerom M&T je efektívne riešenie požiadaviek zákazníka a kvalitné poskytovanie služieb. M&T v nechce a neplánuje obťažovať zákazníka množstvom nevyžiadanej a nesúvisiacej marketingovej komunikácie
  3. získanie názoru zákazníka týkajúceho sa miery spokojnosti s poskytovanými výrobkami a službami M&T, názoru na spoločnosť M&T, pre rozsah spracovania po dobu existencie zmluvného záväzku ak bol zmluvný vzťah nadviazaný, a to akoukoľvek formou ako aj elektronickými prostriedkami.

Zákazník dáva súhlas pre celý rozsah spracovávaných údajov a pre všetky uvedené účely. Tento súhlas môže kedykoľvek odvolať a to jednoduchou formou, podobne ako bol daný – elektronickou komunikáciou ale aj písomnou formou. Zákazník prehlasuje, že súhlas s uvedeným spracovaním osobných údajov udeľuje bezplatne a jeho udelenie nebolo podmienené poskytnutím tovaru a služieb.

Informácie o spracovávaní osobných údajov a právach zákazníka

Osobné údaje zákazníka sú spracovávané automatizovane a manuálne a môžu byť sprístupnené zamestnancom M&T, ak je to potrebné pre plnenie ich pracovných povinností a spracovateľom, s ktorými má M&T uzatvorenú zmluvu o spracovaní osobných údajov, prípadne osobám iným osobám avšak vždy v súlade s aktuálne platnými právnymi predpismi.

Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, výmaz , obmedzenie spracovania, blokovanie nesprávnych osobných údajov, právo podať námietku proti spracovaniu a právo podať sťažnosť na príslušný štátny orgán v tom prípade, ak M&T pri ich spracovaní postupuje v rozpore s GDPR.

M&T nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje zákazníka do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii alebo iným než M&T spolupracujúcim zmluvným spracovateľom.

Aktualizovaný zoznam spracovateľov osobných údajov a ostatné ucelené informácie o spracovaní osobných údajov budú na vyžiadanie zákazníka poskytnuté v sídle spoločnosti M&T Slovensko, s.r.o. Exnárova 45, 821 03 Bratislava alebo na adrese infolucky-mt.sk

Zákazník prehlasuje, že si tento súhlas prečítal a porozumel mu.