0,00 €

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - PODROBNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosť M&T Slovensko, s.r.o., so sídlom Exnárova 45, 821 03 Bratislava, IČO 45909300 zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 68463/B
a
Spoločnosť M&T 1997, a.s., so sídlom Dobruška, Čs. odboje 1044, PSČ 518 01, IČO: 27504522, reg. v OR: KS Hradec Králové sp.zn. B 3819 (ďalej len „M&T“), Chránia všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkmi pri registrácii, objednávke alebo nákupe (meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail) pred zneužitím a spracovávajú ich v súlade s aktuálne platnou legislatívou. Spoločnosť M&T 1997, a.s., je vlastníkom a administrátorom internetového obchodu prevádzkovaného na stránke www.klucky-mt.sk Spoločnosť M&T Slovensko, s.r.o., je 100% dcérskou spoločnosťou Material & Technology s.r.o.

Osobné údaje, ktoré sú spracovávané

 1. identifikačné a adresné údaje: oslovenie, akademický titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého, prípadne prechodného bydliska, doručovacia alebo iná kontaktná adresa;
 2. elektronické kontaktné údaje: telefón, mobilný telefón, e-mailová adresa;
 3. iné elektronické údaje: IP adresa, cookies, autorizačné certifikáty, identifikátory v sociálnych sieťach a komunikačných platformách, lokalizačné údaje zariadenia používaného zákazníkom;
 4. ďalšie osobné osobní údaje spojené so zmluvou: číslo bankového účtu;
 5. nastavenie účtu: údaje na účt zákazníka (adresa, profily, hodnotenie služieb a výrobkov zákazníkom)
 6. história objednávok: údaje o objednanom tovare a objednaných službách, spôsob doručenia a platby, reklamácie;
 7. chovanie na internetu: zobrazovaný zboží a služby, zobrazené odkazy ...

Dôvod spracovávania osobných údajov

1. V prípade vytvorenia objednávky alebo nákupu

Keď sa zákazník zaregistruje na e-shope M&T na stránkach www.klucky-mt.sk, vytvorí objednávku alebo nakúpi tovar, M&T spracováva údaje v rozsahu a) až f) za účelom plnenia zmluvných povinností M&T (dodávka objednaných produktov), bez potreby súhlasu zákazníka.

V prípade registrácie, objednávky alebo nákupu spracováva M&T tiež údaje v rozsahu a) až g) na základe oprávneného záujmu M&T ( bez súhlasu zákazníka), a to za účelom vytvárania ponúk a cielených reklám, ktoré M&T zobrazuje na webe. Oprávneným záujmom M&T je maximálne adresná a efektívna ponuka pre zákazníka. Uvedené údaje pre účel vytvárania prispôsobených ponúk a cielených reklám M&T vytvára pomocou analýzy a získava odvodené údaje z nastavení, údajov o tovare a službách, ktoré si v M&T zákazník vytvorí objednávkou a údajov o jeho chovaní na webe. K tomu M&T môže použiť tiež údaje o chovaní zákazníka na webe, ktoré M&T oprávnene získal predtým, ako zákazník vytvoril objednávku, alebo sa zaregistroval a M&T môže zbierať údaje o chovaní zákazníka na webe, aj keď sa neprihlási (napr. keď M&T identifikuje zákazníka pomocou cookie alebo obdobnej technológie). Podľa týchto údajov M&T zatriedi zákazníkov do rôznych skupín. Proti tomuto spracovaniu máte právo uplatniť námietku.

2. Zasielanie ponúk

Ak pri poskytnutí kontaktných údajov alebo kedykoľvek neskôr zákazník neodmietne zasielanie ponúk, môže M&T kontaktné údaje zákazníka použiť na zasielanie ponúk e-mailom, textovou správou, pomocou sociálnych sietí, telefonicky alebo inými elektronickými prostriedkami, prípadne ich môže poslať poštou. Tieto ponuky sa budú týkať produktov a služieb M&T.

Osobné údaje zákazníka, ktoré poskytne v rámci objednávania tovaru alebo služieb, vytvárania, používania účtu, a pri komunikácii s M&T ( info centrum) , tiež údaje o jeho objednávkach, jeho webovom profile, pohybe na webe sú na základe oprávneného záujmu M&T (teda bez súhlasu zákazníka) spracovávané za účelom tvorby najvhodnejších správ o cenových akciách či iných ponukách, správach a reklamách, ktoré sa zákazníkovi zobrazujú na www.klucky-mt.sk

Kontaktné údaje pre tento účel sa ďalej dopĺňajú o údaje o tovare a službách, ktoré si v M&T zákazník vytvorí objednávkou. M&T môže použiť tiež údaje o pohybe zákazníka na webe, ktoré od neho získal skôr, ako vytvoril objednávku alebo sa zaregistroval, a tiež údaje o pohybe zákazníka na webe, aj keď sa cez svoj profil neprihlási (napr. ak je identifikovaný pomocou cookie alebo podobné technológie). Aj tieto údaje umožňujú zákazníka zaradiť do správnej profilovej skupiny pri zasielaní akčných ponúk.

Využitie tejto služby je možné odmietnuť.

3. Spracovanie a predávanie osobných údajov

Všetky uvedené osobné údaje spracováva M&T ako správca. To znamená, že stanovuje účely, pre ktoré osobné údaje zákazníkov zhromažďuje, určuje prostriedky spracovania a zodpovedá za riadny výkon týchto činností.

Pre spracovanie osobných údajov M&T využíva aj služby iných spracovateľov, ktorí osobné údaje spracovávajú iba podľa pokynov M&T a pro účely, ktoré boli vyššie popísané.

Takými spracovateľmi sú:

 1. 3.1 poskytovatelia cloudových služieb a ďalší dodávatelia technológií a podpory;
 2. 3.2 prevádzkovatelia marketingových nástrojov, ktorí pomáhajú M&T s optimalizáciou webu obsahu a ponúk pre zákazníkov;
 3. 3.3 poskytovatelia SMS komunikačných, on-line komunikačných nástrojov, v prípadoch ak tieto spracovávajú osobné údaje pre sprostredkovanie komunikácie M&T so zákazníkmi;
 4. 3.4 poskytovatelia služieb v súvislosti so spracovaním zásielok (katalógu a iných obchodných informácií), vrátane ich doručovateľov.
4. Zdroje osobných údajov

Vo väčšine prípadov spracováva M&T osobné údaje, ktoré poskytnú priamo zákazníci v rámci objednávania tovaru, vytváraní používaní účtu a pri komunikácii s M&T. Osobné údaje priamo od zákazníkov získava M&T aj sledovaním chovania zákazníka na webe M&T a pri čítaní správ.

5. Predávanie osobných údajov mimo EU

V rámci predania údajov príjemcom, uvedeným v časti 3 môže M&T údaje zákazníkov predať aj do tretích krajín mimo EU, vrátane krajín, ktoré nezaisťujú požadovanú úroveň ochrany osobných údajov. Všetky také predania bude M&T uskutočňovať iba v prípade, že sa príslušný príjemca zaviaže dodržiavať štandardné zmluvné vydané Európskou komisiou, dostupné tu.

6. Práva zákazníka pri spracovaní osobných údajov

Právo na prístup: Zákazník má právo vedieť, aké údaje o ňom M&T spracováva, za akým účelom, akú dobu, kde jeho osobné údaje získava, komu ich predáva, kto ich okrem M&T spracováva a aké má zákazník práva súvisiace so spracovaním osobných údajov. Ak si nie je istý, ktoré osobné údaje o ňom M&T spracováva, môže M&T požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa zákazníka týkajú M&T spracováva a ak áno, má právo získať prístup k týmto údajom. V rámci práva na prístup môže zákazník M&T požiadať o kópiu spracovaných osobných údajov. M&T môže za poskytnutie údajov požadovať odmenu vo výške nákladov za túto službu.

Právo na opravu: Ak zákazník zistí, že osobné údaje, ktoré o ňom M&T spracováva, sú nepresné alebo neúplné, má právo na to, aby ich M&T bez zbytočného odkladu opravila, doplnila.

Právo na výmaz: V určitých prípadoch má zákazník právo, aby M&T jeho osobní údaje vymazal. M&T jeho osobné údaje bezodkladne vymaže, ak je splnený niektorý z nasledovných dôvodov:

 • osobné údaje už nepotrebuje na účely, pre ktoré boli spracované;
 • zákazník odvolal súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom ide o údaje pri ktorých je jeho súhlas nevyhnutný a zároveň neexistuje iný dôvod, prečo tieto údaje M&T potrebuje ďalej spracovávať;
 • zákazník využije svoje práva vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré M&T spracováva na základe svojich oprávnených záujmov a M&T uzná, že už také záujmy, nemá;
 • zákazník sa domnieva, že spracovanie osobných údajov vykonávané M&T prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

Toto právo sa neuplatní vtedy, ak je spracovanie osobných údajov zákazníka aj naďalej potrebné pre plnenie právnych povinnost, určenie, výkon a obhajobu právnych nárokov M&T.

Právo na obmedzenie spracovania: V niektorých prípadoch môže zákazník okrem práva na výmaz využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo umožňuje zákazníkovi v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu jeho osobných údajov a tieto neboli predmetom žiadnych ďalšieho spracovávania – v tomto prípade nie navždy, ale počas obmedzenej doby. Spracovanie osobných údajov musí M&T obmedziť ak zákazník:

 • popiera presnosť osobných údajov, pokým sa dohodne s M&T, aké údaje sú správne;
 • osobné údaje zákazníka spracováva M&T bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo spracovávať musí), ale zákazník bude pred výmazom údajov uprednostňovať ich obmedzenie (napr. očakáva, že by ich v budúcnosti poskytol );
 • osobné údaje zákazníka M&T už nepotrebuje pre hore uvedené účely spracovania, ale zákazník ich požaduje pre určenie, výkon, obhajobu svojich právnych nárokov, prípadne vznesie námietku proti spracovaniu.

Počas doby šetrenia oprávnenosti, M&T povinné spracovanie vašich osobných údajov obmedzí.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu: Zákazník má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe oprávneného záujmu M&T. Ak ide o marketingové aktivity, prestane M&T osobné údaje zákazníka bez spracovávať, v ostatných prípadoch tak učiní, ak nebude mať závažné dôvody na to, aby v spracovaní pokračovala.

Právo podať sťažnosť: Uplatnením práv hore uvedeným spôsobom nie je dotknuté právo zákazníka podať sťažnosť na príslušný dozorný úrad. Toto právo môže zákazník uplatniť hlavne v prípade podozrenia, že sa jeho osobné údaje v M&T spracovávajú neoprávnene a v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť môže zákazník podať na Úrade pre ochranu osobných údajov SR.

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa zákazník môže obrátiť na zákaznícky servis, tel: +420 491474632, e-mail: info@kliky-mt.cz, M&T 1997, a.s., Čs. odboje 1044, 518 01 Dobruška Česká republika a na M&T Slovensko, s.r.o, Exnárova 45, 821 03 Bratislava SK tel: +421 948 939 998, e-mail: info@klucky-mt.sk

Žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do mesiaca od jej podania. Vo výnimočných prípadoch (zložitosť požiadavky) je M&T oprávnené dobu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnení bude M&T zákazníka informovať.V Bratislave dne 1. 10. 2019