0,00 €

OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodnej spoločnosti M&T Slovensko, s.r.o., so sídlom Exnárova 45, 821 03 Bratislava
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 68463/B

 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
  1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti obchodnej spoločnosti M&T Slovensko, s.r.o., so sídlom Exnárova 45, 821 03 Bratislava, IČO: 45909300 zapísanej v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 68463/B (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vznikajúce v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzavretej medzi predávajúcim a inou fyzickou, alebo právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho alebo v priamom obchodnom styku. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetové adrese www.klucky-mt.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).
  2. Obchodné podmienky so svojimi ustanoveniami sa vzťahujú na kupujúcich -spotrebiteľov a aj na kupujúcich podnikateľov.
  3. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnené na adrese www.klucky-mt.sk (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy.
  4. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Tieto ustanovenia majú potom prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
  5. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
  6. Obchodné podmienky môže predávajúci zmeniť a dopĺňať.

 2. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY PROSTREDNÍCTVOM WEBOVÝCH STRÁNOK
  1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru určeného na predaj vrátane cien. Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru sú platné počas celej doby ich zverejnenia na webovom rozhraní.
  2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Tieto informácie sú platné len vtedy ak je tovar doručovaný v rámci Slovenskej republiky.
  3. Pri objednávke vyplní kupujúci objednávkový formulár (ďalej len „objednávka“) na webovom rozhraní obchodu. Objednávka obsahuje informácie hlavné o:
   • objednanom tovare
   • spôsobe úhrady kúpnej ceny a spôsobe doručenia tovaru.
   • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru
  4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu si môže kupujúci prekontrolovať a meniť údaje, ktoré do nej vložil. Objednávku odošle kupujúci kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu jej doručenie elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujúceho uvedenú v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).
  5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charakteru objednávky požiadať kupujúceho o dodatočné odsúhlasenie a potvrdenie objednávky.
  6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením potvrdenia o prijatí objednávky, ktorú predávajúci zašle elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu kupujúceho.
  7. Predávajúci nemá povinnosť uzatvoriť kúpnu zmluvu s objednávateľom a to napríklad z dôvodu, že kupujúci v minulosti porušil obchodné podmienky predávajúceho.

 3. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
  1. Cenu tovaru a súvisiace náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy kupujúci uhradí predávajúcemu zaplatením zálohovej faktúry prevodom na účet predávajúceho.
  2. Spolu s kúpnou cenou kupujúci platí predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru.

 4. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY SPOTREBITEĽOM
  1. Kupujúci berie na vedomie, že nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa želania kupujúceho, napríklad v prípade objednania tovaru ktorý je na stránkach e-shopu označené štítkom Zákazková výroba. To sa týka aj produktov s titánovým povrchom.
  2. Ak nejde o prípad uvedený v čl. 4.1 alebo o iný prípad kedy nie je možné od zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, a to do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne doručené do 14 dní od prevzatia tovaru a to na adresu predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho.
  3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 4.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 5 pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a ak je to možné, tak v pôvodnom nepoškodenom obale.
  4. V lehote 10 dní od vrátenia tovaru podľa čl. 4.3 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený preskúmať vrátený tovar za účelom zistenia či je tovar poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.
  5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 4.2 obchodných podmienok vráti predávajúci kúpnu cenu (bez nákladov súvisiacich s dodaním tovaru) kupujúcemu do 10 dní od skončenia lehoty na preskúmanie tovaru bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
  6. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ vrátený tovar bude poškodený, opotrebený, alebo čiastočne spotrebovaný ,vzniká predávajúcemu nárok na náhradu škody ktorá mu tak vznikla. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

 5. PREPRAVA A DODÁNIE TOVARU
  1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci.
  2. Predávajúci je povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke a kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní. Neprevzatie tovaru kupujúcim oprávňuje predávajúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy.
  3. V prípade, že je z dôvodu ktorý vznikol na strane kupujúceho potrebné opakovane doručiť tovar, je kupujúci povinný uhradiť naviac náklady s tým spojené predajcovi.
  4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek poškodení túto skutočnosť bezodkladne prepravcovi oznámiť. V prípade porušenia obalu zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Prevzatím tovaru od prepravcu bez výhrad kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňa všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu prepravca ani predávajúci nebude brať ohľad.

 6. ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
  1. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúcich sa zodpovednosti predávajúceho za vady a týkajúce sa záruky na tovar sa riadia všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
  2. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar je dodaný v zhode s kúpnou zmluvou a je dodaný bez vád a teda je dodaný v požadovanej kvalite a funkčnosti ktoré výrobca deklaruje.
  3. V tom prípade ak tovar pri prevzatí nie je v súlade s kúpnou zmluvou má kupujúci právo na to aby predávajúci bezplatne a bezodkladne zabezpečil riadne plnenie zmluvy. Predávajúci to môže vyriešiť výmenou, opravou alebo dodatočnou zľavou, vždy po predchádzajúcej dohode s kupujúcim.
  4. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady vrátane záruky si kupujúci uplatňuje u predávajúceho na jeho adrese.

 7. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
  1. Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru zaplatením celej kúpnej ceny .
  2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretej osobe umožniť neoprávnene zasahovať či užívať programové vybavenie, alebo iné súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.
  3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať postupy a programové vybavenie, ktoré by mohlo mať vplyv na prevádzku obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať iba v takom rozsahu, ktorý nebude na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho.
  4. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby spôsobené zásahom tretích osôb do webovej stránky.
  5. Kupujúci berie na vedomie, že tovar, ktorý zakúpil nie je určený na ďalší predaj a distribúciu. V prípade, že kupujúci poruší toto ustanovenie obchodných podmienok, je predávajúci oprávnený okamžite ukončiť s kupujúcim spoluprácu, a bude požadovať náhradu vzniknutej škody.

 8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÍCH INFORMÁCIÍ
  1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, je poskytovaná v súlade s aktuálne platnými právnymi predpismi platiacimi na území Slovenskej republika a v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).
  2. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci bude spracovávať osobné údaje kupujúceho: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikační číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronické pošty, telefónne číslo a adresu dodania (ďalej len ako „osobné údaje“).
  3. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúceho bude spracovávať osobné údaje kupujúceho, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy. Pre účely zasielania obchodných informácií je potrebný samostatný súhlas kupujúceho v elektronickej alebo písomnej podobe.
  4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bezodkladne informovať predávajúceho o prípadnej zmene v osobných údajoch, ktorá by mohla zabrániť plneniu kúpnej zmluvy.
  5. Spracovaním osobných údajov môže predávajúci poveriť tretiu osobu. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávané tretím osobám.
  6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu existencie zmluvného vzťahu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
  7. Vo vzťahu ku spracovaniu svojich osobných údajov má kupujúci tieto práva:
   • právo na prístup ku svojim osobným údajom, ich opravu, výmaz
   • právo na blokovanie nesprávnych údajov, právo podať námietku proti spracovaniu a právo podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán v prípade, že spracovateľ koná v rozpore s platnou právnou úpravou
   • právo na to, že predávajúci nepredá jeho osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
  8. Aktualizovaný zoznam spracovateľov osobných údajov, ako aj ucelené informácie o spracovávaní osobných údajov sú na vyžiadanie k dispozícii u predávajúceho.
  9. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete v dokumente Ochrana osobných údajov - podrobné informácie.

 9. DORUČOVANIE
  1. Ak nebude inak dohodnuté, celá korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne a to elektronickou poštou, osobne alebo prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb. Kupujúcemu je doručovaná na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte.
  2. Správa je doručená:
   • v prípade doručovania elektronickou poštou okamžikom jej prijatia na server došlej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom,
   • v prípade doručovania osobne a pomocou prevádzkovateľa poštovej služby prevzatím ale aj odmietnutím prevzatia zásielky adresátom
   • v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštovej služby uplynutím 10 dňovej lehoty od uloženia zásielky a podaní výzvy na jej prevzatie a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

 10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. Ak je vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou s prvkom medzinárodného aspektu, všetky právne spory sa riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
  2. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia.
  3. Prípadné zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
  4. Kontaktné údaje predávajúceho: M&T Slovensko, s.r.o., Exnárova 45, 821 03 Bratislava, info@klucky-mt.sk, tel: +420 948 939 998


V Bratislave dne 1. 10. 2019